Er was eens……..heel lang geleden
Zo begint onze geschiedenis niet helemaal, maar toch kan het wel enigszins zo gesteld worden. Uiteindelijk gaat het hier om een hele tijd terug  en wel naar 1912.
Juni 1912
Dit was voor Willemstad een belangrijk jaar, want het was toen dat O.B.K. werd opgericht.
Op een eigenaardige manier is de vereniging tot stand gekomen. Dit heeft zich als volgt voorgedaan:
Op de Stadse Markt raakten de heren J. van den Tempel en de garnizoenscommandant de Koning in gesprek over het wel en wee van Willemstad. Commandant de Koning veronderstelde dat Willemstad beslist een muziekkorps diende te hebben. De heer Van de Tempel was volledig met hem eens dat dit zou moeten. Verder op de zaak ingaande vroeg commandant de Koning om de medewerking van de heer Van de Tempel, die daarin volledig toestemde. Het voorstel van de commandant was om met medewerking van de heren officieren van het garnizoen ook een verenging op te richten uit militairen en burgerij tezamen, met dien verstande, dat ieder korps wel zijn eigen bestuur zou hebben, maar dat beiden hetzelfde reglement zouden aanhouden.
Na dit onderhoud op die bewuste dinsdag ontstond er een vereniging uit 10 leden.
Donderdag daaropvolgend was reeds de eerste kennismakingsbijeenkomst in het fotoatelier van dhr. J.A. van Wouwe (toen wonende in de woning thans bewoond door dhr. P de Visser, Groenstraat)
Hiermede was de geboorte van O.B.K. een feit.
Diezelfde avond werd een bestuur gekozen, waarvan dhr. Van de Tempel met algemene stemmen werd gekozen als voorzitter.De heer P; van Drunen werd eveneens met algemene stemmen gekozen als deze collecte werd al spoedig gestart en niet zonder succes. Reeds spoedig konden de eerste nieuwe en tevens een paar tweedehands instrumenten worden aangeschaft. Ook de militairen hadden niet stil gezeten, want ook zij hadden reeds de instrumenten ontvangen.
Weldra namen de secretaris-penningmeester.De toenmalige burgemeester Pape werd al spoedig verrast door een aanvraag te mogen goedkeuren omtrent een lijstcollecte voor aanschaf van nieuwe instrumenten.
Met repetities een aanvang in de zgn. Schermzaal in de kazerne, wat op zich al een groot voordeel was, daar deze gratis ter beschikking werd gesteld. De samenwerking tussen burgers en militairen verliep perfect. De eerste dirigent die werd aangetrokken was de heer P. de Rooi uit Fijnaart. Na diens vertrek is de heer G. Braat uit Stampersgat als dirigent werkzaam geweest.